1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inkoop overeenkomsten van GSM toestellen (hierna te noemen: “het Toestel”) als vermeld op de website www.gsminkoop.nl (hierna te noemen: “de Website”) welke gesloten worden tussen GSM Inkoop (hierna te noemen: “de Inkoper”) en de consument of het bedrijf (hierna te noemen: “de Verkoper”).

2 De Verkoper

2.1 De Verkoper garandeert dat hij de rechtmatige eigenaar is of toestemming heeft van de eigenaar om het Toestel te verkopen aan de Inkoper.

2.2 De Verkoper heeft de minimale leeftijd van 18 jaar en dient zich altijd te legitimeren bij de overdracht van het Toestel.

3 Het Toestel

3.1 Voor de bepaling van de inkoopprijs, is het noodzakelijk gebruik te maken van de rekenmodule, welke te vinden is op de Website.

3.2 Het toestel dient minimaal aan de onderstaande eisen te voldoen:
– Origineel toestel (geen imitatie);
– Simlockvrij;
– Logo vrij (niet branded);
– Geen inlogcode of iCloud blokkade;
– Niet afkomstig van diefstal.

3.3 Het Toestel dient geheel geïnstalleerd aangeboden te worden, nadat deze door ons gecontroleerd is zullen wij deze gezamenlijk leeghalen en terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

3.4 De Inkoper is wettelijk verplicht een doorlopend in- en verkoopregister bij te houden (Wetboek van strafrecht, artikel 437 en de Algemene Plaatselijke Verordening, artikel 2:60 & 2:61) voor het tegengaan van een afzetmarkt voor gestolen goederen. De Inkoper zal het Toestel op de ontvangstdatum aanmelden in het D.O.R. (Digitaal Opkopers Register). Na 7 dagen wachttijd mag de Inkoper het Toestel verkoopbaar stellen aan derden.

4 Inkoop overeenkomst

4.1 Via de Website zal de Verkoper door middel van een rekenmodule (welke ingevuld dient te worden zoals omschreven in artikel 2 lid 3) de waarde van zijn toestel kunnen bepalen. Zodra de Verkoper aangeeft akkoord te gaan, zal deze een bevestiging per e-mail ontvangen.

4.2 De inkoop overeenkomst zoals omschreven in artikel 4 lid 1 wordt pas rechtsgeldig nadat de Inkoper telefonisch en per e-mail een afhaal- of verzendafspraak heeft bevestigd aan de Verkoper.

4.3 De Verkoper zal de rekenmodule volledig naar waarheid invullen, indien de inkoop overeenkomst niet tot stand gebracht kan worden en dit volledig verwijtbaar is aan de Verkoper is de Inkoper gerechtigd de gemaakte onkosten volledig in rekening te brengen bij de Verkoper.

5 Beëindiging overeenkomst

5.1 Een inkoop overeenkomst is door de Verkoper te allen tijde te beëindigen zonder opgaaf van reden en zolang de Inkoper het toestel nog niet verkocht heeft aan derden.

5.2 Wanneer de Verkoper een overeenkomst wilt beëindigen is deze een bedrag van €30,00 verschuldigd aan de Inkoper.

5.3 Elke overeenkomst tussen de Verkoper en de Inkoper komen per direct te vervallen zodra het Toestel door politie of justitie in beslag genomen wordt omdat er een match is met het D.O.R. systeem zoals beschreven in artikel 3 lid 4.

5.4 Indien zich een situatie voordoet zoals beschreven in lid 3, zal de Inkoper de totale schade en verlies verhalen op de Verkoper.

6 Verzenden

6.1 Het Toestel kan alleen door de Verkoper verzonden worden nadat er uitdrukkelijk toestemming gegeven is door de Inkoper, en de Verkoper per e-mail verzendinstructies heeft ontvangen.

6.2 De Verkoper zal het Toestel precies verzenden zoals omschreven in de verzendinstructies, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel.

6.3 De Verkoper blijft verantwoordelijk voor het Toestel tijdens transport en zolang deze niet door de Inkoper is ontvangen.

6.4 Het Toestel zal volledig voldoen aan hetgeen de Verkoper heeft ingevuld op het online formulier.

6.5 Wanneer de Verkoper het Toestel anders verzend dan omschreven in lid 1 of het Toestel niet voldoet als omschreven in lid 4 van dit artikel, is de Inkoper gerechtigd administratiekosten van 15,00 euro in rekening te brengen, alvorens het toestel terug verzonden wordt.

7 Ophaalservice

7.1 Het is mogelijk tegen betaling gebruik te maken van onze ophaalservice, de kosten hiervan kan de Verkoper berekenen via de rekenmodule op de Website.

7.2 De kosten van de ophaalservice staan los van de inkoopprijs. Wanneer een overeenkomst niet tot stand kan komen, en de oorzaak volledig verwijtbaar is aan de Verkoper, zal deze alsnog de kosten van de ophaalservice aan de Inkoper verschuldigd zijn.

8 Privacybeleid

8.1 De Inkoper slaat alleen online gegevens van de Verkoper op zodra er misbruik gemaakt wordt van de rekenmodule welke zichtbaar is op de Website. Het enige waarvoor deze gegevens opgeslagen worden is om de Verkoper te kunnen blokkeren voor de diensten welke de Inkoper aanbiedt. Deze gegevens zijn op geen enkele wijze beschikbaar voor derden.

8.2 De persoonsgegevens van de Verkoper komen ook te staan op de inkoopverklaring welke door de Inkoper opgemaakt en gearchiveerd wordt. Deze gegevens zullen niet doorverkocht of bekend gemaakt worden aan derden, tenzij de Inkoper hierdoor wettelijk verplicht wordt gesteld.

7.3 De persoonsgegevens zoals beschreven in lid 2 zullen na de duur van 7 jaar vernietigd worden.

9 Slotbepalingen

9.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij zowel de Verkoper als de Inkoper partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De VN inkoop wet en het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

9.2 Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de rechtbank te Amsterdam.