1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inkoop overeenkomsten van GSM toestellen (hierna te noemen: “de Toestellen”) als vermeld op de website www.gsminkoop.nl (hierna te noemen: “de Website”) welke gesloten worden tussen GSM Inkoop (hierna te noemen: “de Inkoper”) en de consument of het bedrijf (hierna te noemen: “de Verkoper”).

2 De Verkoper

2.1 De Verkoper garandeert dat hij de rechtmatige eigenaar is of toestemming heeft van de eigenaar om de Toestellen te verkopen aan de Inkoper.

2.2 De Verkoper heeft de minimale leeftijd van 18 jaar en dient zich altijd te legitimeren bij de overdracht van de Toestellen.

3 Het Toestel

3.1 Voor de bepaling van de inkoopprijs, is het noodzakelijk telefonisch of per e-mail verslag te doen van de staat van de Toestellen.

3.2 De Toestellen dienen minimaal aan de onderstaande eisen te voldoen:
– Originele toestellen (geen imitatie);
– Simlockvrij;
– Logo vrij (niet branded);
– Geen inlogcodes of iCloud blokkades;
– Niet afkomstig van diefstal.

3.3 De Toestellen dienen met een (deels) opgeladen accu aangeboden te worden, zodat wij desgewenst de Toestellen kunnen controleren op eventuele gebreken.

3.4 De Inkoper is wettelijk verplicht een doorlopend in- en verkoopregister bij te houden (Wetboek van strafrecht, artikel 437 en de Algemene Plaatselijke Verordening, artikel 2:60 & 2:61) voor het tegengaan van een afzetmarkt voor gestolen goederen. De Inkoper zal de Toestellen op de ontvangstdatum aanmelden in het D.O.R. (Digitaal Opkopers Register). Na 7 dagen wachttijd mag de Inkoper de Toestellen verkoopbaar stellen aan derden.

4 Inkoop overeenkomst

4.1 De Verkoper zal door middel van telefonisch contact of door het sturen van een e-mailbericht, uitgebreid de staat van de toestellen bekend maken.  De Inkoper zal op basis van deze gegevens een inkoopbedrag noemen.

4.2 De inkoopovereenkomst zal pas definitief worden bij het overhandigen en na het controleren van de Toestellen.

4.3 De Verkoper zal geheel naar waarheid de staat van de Toestellen bespreken/beschrijven. Indien de inkoop overeenkomst niet tot stand gebracht kan worden en dit volledig verwijtbaar is aan de Verkoper is de Inkoper gerechtigd de gemaakte onkosten volledig in rekening te brengen bij de Verkoper.

5 Beëindiging overeenkomst

5.1 Een inkoop overeenkomst is door de Verkoper te allen tijde te beëindigen zonder opgaaf van reden en zolang de Inkoper de Toestellen nog niet verkocht heeft aan derden.

5.2 Wanneer de Verkoper een overeenkomst wil beëindigen is deze een bedrag van 25% van de totale inkoopprijs verschuldigd aan de Inkoper.

5.3 Elke overeenkomst tussen de Verkoper en de Inkoper komen per direct te vervallen zodra het Toestel door politie of justitie in beslag genomen wordt omdat er een match is met het D.O.R. systeem zoals beschreven in artikel 3 lid 4.

5.4 Indien zich een situatie voordoet zoals beschreven in lid 3, zal de Inkoper de totale schade en verlies verhalen op de Verkoper.

6 Verzenden

6.1 De Toestellen kunnen alleen door de Verkoper verzonden worden nadat er uitdrukkelijk toestemming gegeven is door de Inkoper, en de Verkoper per e-mail verzendinstructies heeft ontvangen.

6.2 De Verkoper zal de Toestellen precies verzenden zoals omschreven in de verzendinstructies, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel.

6.3 De Verkoper blijft verantwoordelijk voor de Toestellen tijdens transport en zolang deze niet door de Inkoper zijn ontvangen.

6.4 De Toestellen zullen volledig voldoen aan hetgeen de Verkoper heeft aangegeven in de e-mail.

6.5 Wanneer de Verkoper de Toestellen anders verzend dan omschreven in lid 1 of het Toestel niet voldoet als omschreven in lid 4 van dit artikel, is de Inkoper gerechtigd administratiekosten van 125,00 euro in rekening te brengen, alvorens de Toestellen terug verzonden worden.

7 Ophaalservice

7.1 Het is mogelijk tegen betaling gebruik te maken van onze ophaalservice, de kosten hiervan kan de Verkoper vooraf opvragen bij de Inkoper.

7.2 De kosten van de ophaalservice staan los van de inkoopprijs. Wanneer een overeenkomst niet tot stand kan komen, en de oorzaak volledig verwijtbaar is aan de Verkoper, zal deze alsnog de kosten van de ophaalservice aan de Inkoper verschuldigd zijn.

8 Privacybeleid

8.1 De persoonsgegevens van de Verkoper komen te staan op de inkoopverklaring welke door de Inkoper opgemaakt en gearchiveerd wordt. Deze gegevens zullen niet doorverkocht of bekend gemaakt worden aan derden, tenzij de Inkoper hierdoor wettelijk verplicht wordt gesteld.

8.2 De persoonsgegevens zoals beschreven in lid 1 zullen na de duur van 7 jaar vernietigd worden.

9 Slotbepalingen

9.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij zowel de Verkoper als de Inkoper partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De VN inkoop wet en het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

9.2 Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de rechtbank te Amsterdam.